О нас
Абитуриентам
Библиотека
E-библиотека
Актуально
 Проекты
Нелинейная динамика
Крестики-нолики
 РТУ
Главная страница
ORTUS
 Академическая сеть
Вход
Правила    План    График    Адреса    Объявления   


UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI RTU 2010. G.

Uzņemšanas noteikumi akadēmisko un profesionālo pamatstudiju programmas

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Tiesības studēt Rīgas Tehniskajā universitāte (RTU) ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir Latvijas Republikas (LR) izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, ja iegūta vidējā izglītība un izglītības dokumentā matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču), ekonomikā, dabaszinātnēs atzīme nav zemāka par 4.
1.2. Ārvalstnieki tiek uzņemti tikai RTU Ārzemju studentu departamentam piesaistītajās programmās, atbilstoši šo programmu uzņemšanas noteikumiem.
1.3. Studijas pilna laika (dienas) studentiem var tikt apmaksātas no valsts budžeta, studējošā vai citiem līdzekļiem. Nepilna laika (neklātienes) studijas apmaksā studējošais vai cita fiziska, vai juridiska persona.
1.4. RTU īsteno akadēmisko un profesionālo studiju programmas:
Bakalaura akadēmiskās studijas paredzētas bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanai. Studijas var turpināt maģistrantūrā vai augstākā līmeņa profesionālo studiju programmā.
Bakalaura profesionālās studijas paredzētas bakalaura profesionālā grāda un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studijas var turpināt maģistrantūrā.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studijas paredzētas ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Studijas var turpināt atbilstošā bakalaura profesionālo studiju programmā.
1.5. Līdz dokumentu iesniegšanas sākuma datumam katrā pilna laika (dienas) studiju programmā fakultātē, RTU filiālē vai patstāvīgā institūcijā tiek noteikts valsts budžeta finansēto un maksas studiju vietu skaits.
1.6. Dokumentu iesniegšanas un reflektantu ieskaitīšanas laikā nepieciešamās informācijas pieejamību un pretenziju izskaitīšanu nodrošina Uzņemšanas komisija.
1.7. Studentu uzņemšanas rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija.
1.8. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
1.9. RTU ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.
1.10. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai RTU lēmums par atteikšanos ieskaitīt studējošo skaitā tiktu noformēts rakstiski.
2. Pieteikšanās noteikumi
2.1. Pieteikties studijām var:
2.1.1. personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība;
2.1.2. pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, piesakāmā personību apliecinoša dokumenta kopiju un dokumentus, kas apliecina piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), skat.p.2.4..
2.2. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var uzņemt RTU, ja šo personu izglītības dokumenti atbilst Latvijas standartiem un zināšanas atbilst RTU uzņemšanas noteikumu prasībām. Ārvalstīs iegūtās vidējās izglītības dokumenta ekspertīzi veic Latvijas Akadēmiskās izglītības centrs. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu RTU uzņemšanas kritērijiem veic rektora apstiprināta komisija.
2.3. Piesakoties studijām, aizpilda noteikta parauga pieteikuma veidlapu un to kopā ar citiem iesniedzamajiem dokumentiem iesniedz RTU Uzņemšanas komisijā vēlamajā studiju vietā – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā vai Ventspilī.
2.4. Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, Izglītības satura un eksaminācijas centra (CE) sertifikāta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (norādīto dokumentu oriģināli un pase jāuzrāda) un 1 fotogrāfija (3x4 cm). Reflektantiem, kuriem studiju laikā nepieciešama vieta RTU dienesta viesnīcā (kopmītnē), jāiesniedz dzīves vietas deklarācijas kopija (oriģināls jāuzrāda).
2.5. Pilna laika (dienas) studijām var pieteikties vienā vai vairākās studiju programmās, bet ne vairāk kā trijās. Nepilna laika (neklātienes un vakara) studijām var pieteikties tikai vienā studiju programmā.
2.6. Piesakoties vairākās programmās, tās ieraksta veidlapā paša izvēlētā programmu prioritāšu secībā un pieteikumu iesniedz tās fakultātes Uzņemšanas komisijā, kuras programma norādīta pirmā. Piesakoties studijām RTU filiālē, dokumentus iesniedz filiāles Uzņemšanas komisijā.
2.7. Piesakoties studijām, jāsamaksā reģistrācijas maksa Ls 15 (piecpadsmit lati), par otro papildu izvēli - Ls 5 (pieci lati), par trešo papildu izvēli - Ls 5 (pieci lati). Atsaucot pieteikumu, maksa un piemaksas netiek atmaksātas.
2.8. Piesakoties programmās, kurās jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, bez reģistrācijas maksas papildus jāsamaksā Ls 5 (pieci).
2.9. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas un piemaksām.
3. Uzņemšanas pamatprincipi
3.1. Reflektantu uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem:
* Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Transporta un mašīnzinību fakultāšu programmu reflektantiem – CE matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču);
* Inženierekonomikas fakultātē – divi CE no šādiem mācību priekšmetiem: matemātikā, fizika, svešvaloda, latviešu valoda.
3.2. Nepilna laika (vakara un neklātienes) maksas studiju programmās uzņem bez CE sertifikātiem, ja izpildītas šo noteikumu 1.1. punkta prasības un samaksāta studiju maksa par pirmo mācību pusgadu.
3.3. Personas, kuras ieguvušas izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, piedalās konkursā ar vidējās izglītības dokumenta atzīmēm 3.1 punktā norādītajos priekšmetos.
4. Reflektantu ieskaitīšanas noteikumi
4.1. Reflektantus studijām RTU ieskaita tikai vienā studiju programmā atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā valsts budžeta finansētā studiju vietā vai maksas studiju vietā, ja reflektants pēc dokumentu iesniegšanas RTU Uzņemšanas komisijas noteiktos termiņos ir reģistrējies studijām:
4.1.1. pretendenti uz valsts budžeta finansētām studiju vietām reģistrējas studijām, ievērojot studiju pieteikumā ierakstīto programmu prioritātes;
4.1.2. pretendentiem uz maksas studiju vietām nav jāveic atsevišķa reģistrēšanās procedūra. Reģistrēšanās īstenojas, samaksājot studiju maksu par pirmo mācību pusgadu līdz RTU Uzņemšanas komisijas noteiktajam termiņam.
4.2. Reflektanti piedalās konkursā ar CE vērtējumiem, ne zemākiem par E līmeni.
4.2.1. Uzņemšanas komisija pēc RTU noteiktas skalas (A – 10, B – 8, C – 7, D – 6, E – 4) CE līmeņus pārvērš punktos.
4.2.2. CE līmeņiem atbilstošos punktus summē, ievērojot svara koeficientus:
- Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, Enerģētikas un elektrotehnikas, Transporta un mašīnzinību fakultātē iegūtos punktus matemātikā un fizikā summē ar svara koeficientu 1, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) – ar svara koeficientu 0,79;
- Inženierekonomikas fakultātē iegūtos punktus matemātikā un fizikā summē ar svara koeficientu 1, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) un latviešu valodā – ar svara koeficientu 0,79.
4.3. Vienādu CE vērtējumu gadījumā priekšroka tiek dota reflektantam ar lielāku gada atzīmju summu vidējās izglītības dokumentā šādos priekšmetos:
4.3.1. matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču);
4.3.2. ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu;
4.3.3. ja Inženierekonomikas fakultātes reflektanta vidējās izglītības dokumentā nav vērtējuma fizikā un ķīmijā, vērtē atzīmes priekšmetos dabaszinātnes un ekonomika.
4.4. Neizturot konkursu uz valsts budžeta finansētām vietām ar CE atzīmēm, reflektants var pieteikties studijām par maksu vienā no pieteikumā uzrādītajām studiju programmām.
4.5. Obligātā militārā dienesta likumā noteiktajos gadījumos reflektantu ieskaita valsts finansētā studiju vietā, ārpus konkursa, ja reflektants izpildījis p.3.1. prasības, bet ne vēlāk kā 2 gadus pēc atvaļināšanas dienas, ko apliecina dienesta apliecība.
4.6. Reflektantus, kuri pēdējo divu gadu laikā ieguvuši starptautiskās vai Latvijas olimpiādēs godalgotu vietu matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, ārpus konkursa ieskaita, ja studiju programmai atbilstošie CE vērtējumi (p.3.1.) nav zemāki par E līmeni.
4.7. Reflektanti, kuri stājas atkārtoti pēc atskaitīšanas no RTU valsts budžeta apmaksātām studiju vietām, var pretendēt uz budžēta vietām (ja ir brīvas budžeta vietas) vai uz maksas studiju vietu.
4.8. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumus slēdz fakultātēs un filiālēs.

--==! Created by : Vadim Andrijevsky !==--