RTU Daugavpils
Par mums
Abiturientiem
Bibliotēka
E-bibliotēka
Nodarbību saraksts
Konferences
Kursi
 Projekti
Krustiņi un nullītes
 RTU
Galvenā lapa
ORTUS
DF RTU E-pasts
 Acadēmiskais tikls
Ieeja
Noteikumi    Katalogi    Darba laiks    Adrese   


BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Lai saņemtu literatūru, jāuzrāda: studentiem – RTU studenta apliecība, mācību spēkiem un darbiniekiem –Vienotā lasītāja karte.
2. Saņemtie izdevumi noteiktā termiņā jānodod bibliotēkā. Zinātnisko literatūru izsniedz uz 1 mēnesi, mācību literatūru- uz semestri. Semestra beigas – eksāmenu sesijas pēdēja diena. Grāmatas, pēc kurām ir liels pieprasījums, izsniedz uz īsāku laiku. Lietošanas termiņu ir iespējams pagarināt, ja nav citu pieprasījumu. Uz izdevumiem, kuri izsniegti var pierakstīties rindā.
3. No jauna var saņemt literatūru tikai tad, kad ir nodoti iepriekš saņemtie izdevumi, kuru lietošanas termiņš ir beidzies. Par noteiktā termiņā nenodotiem iespieddarbiem tiek iekasēta kavējuma nauda – 0.05 par katru nokavēto dienu par katru iespieddarbu, lasītavu eksemplāriem 0.15. Līdz parāda nokārtošanai RTU Zinātniskajā bibliotēkā lietotājus neapkalpo arī citās bibliotēkas.
4. No bibliotēkas saņemtie iespieddarbi jāsaudzē, tajos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas. Par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.
5. Lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus.
6. No bibliotēkas fonda nozaudētie vai sabojātie iespieddarbi jāatvieto ar tādiem pašiem vai citiem, kurus bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī jāatlīdzina to vērtība 2-kārtīgā līdz 10-kārtīgā apmērā.
7. Ja rodas nepieciešamība pagarināt mācību grāmatu lietošanas termiņu sakarā ar sesijas pagarināšanu vai kādu citu iemeslu dēļ, nepieciešams par to paziņot bibliotekārei.
8. Par uzvārda, dzīves vietas maiņu jāpaziņo kārtēja bibliotēkas apmeklēšanas reizē.
9. Pārtraucot vai beidzot studijas, kā arī, aizejot no darba RTU, lasītājam jānodod bibliotēkā visi saņemtie izdevumi.
10. Uz vasaras brīvdienu laiku studentiem obligātā kārtā jānodod bibliotēkā visas paņemtās grāmatas.
11. Par bibliotēkas lietošanas noteikumu neievērošanu lietotājus izslēdz no bibliotēkas.


--==! Created by : Vadim Andrijevsky !==--