RTU Daugavpils
E-bibliotēka
Nodarbību saraksts
Krustiņi un nullītes
lv ru

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DAUGAVPILS FILIĀLE


  Rīgas Tehniskā universitāte ir Latvijas vecākā tehniskā augstskola, kura savā darbībā ir pāršķīrusi jau simts četrdesmit gadu darbības lapaspuses. Tā ir augstskola, kurā valda senas un klasiskas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības iegūšanas tradīcijas, tiek sagatavoti augsti kvalificēti speciālisti, kuri ir konkurentspējīgi darba tirgū.

  RTU Daugavpils filiālē jau vairāk kā četrus gadu desmitus rit darbs jauno speciālistu sagatavošanā, no kuriem daudzi strādā prestižākajās un mūsdienīgākajās Latgales novada iestādēs, uzņēmumos un organizācijās.


  Vārds "students" tulkojumā no latīņu valodas nozīmē - tāds, kurš zinātkāri tiecas pēc kaut kā jauna, nodarbojas ar interesantām un saistošām lietām. Daugavpils filiāle ir tā vieta, kur topošie inženieri var rast iespējas gūt jaunas zināšanas un idejas.

  Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle (līdz 2002. gadam - RTU mācību-zinātņu centrs, līdz 1994. gadam - RTU Daugavpils Vispārtehniskā fakultāte) dibināta 1961. gadā.


  Līdz 1992. gadam speciālisti tika sagatavoti trīs profilos: mehānika, elektroenerģētika un celtniecība, pašlaik studentus sagatavo piecos profilos: mašīnzinības, enerģētika, būvniecība, ekonomika un datorzinātnes.

  Filiālē pirmajos kursos tiek iegūtas augstākās izglītības pamatzināšanas, bet tālākā specializācija un diplomdarbu aizstāvēšana notiek attiecīgajās fakultātēs Rīgā. Pēc otrā kursa beigšanas dienas nodaļas studenti turpina mācības attiecīgajās Rīgas Tehniskās universitātes fakultātēs un tur iegūst augstāko izglītību (vienu gadu mācās bakalaura grāda iegūšanai, bet pēc tam turpina studijas maģistratūrā, kuru ilgums ir trīs gadi, vai arī divu gadu laikā iegūst inženiera diplomu). Neklātienes nodaļas studenti turpina mācības Rīgā pēc trešā kursa beigšanas.


  Filiālē pastāvēšanas laikā ir sagatavots ap 4500 speciālistu, lielākā daļa no tiem strādā dažādās Latgales novada iestādēs un organizācijās.

  No 1971. gada līdz 1991. gadam uz mūsu filiāles bāzes tika organizēta Vissavienības mehānikas zinātnieku vasaras skola (skolas orgkomitejas priekšsēdētājs - akadēmiķis E.Lavendelis, zinātniskais sekretārs - profesors M.Zakrževskis, darba grupas vadītājs - docents J.Ivanovs), kurā piedalījās vadošie zinātnieki no vairākām Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Gruzijas, Kazahijas un citu valstu augstskolām.

  Šīs skolas veicināja mūsu fakultātes zinātniskā potenciāla veidošanos. RTU un citu augstskolu aspirantūru pabeidza un sekmīgi aizstāvēja disertācijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai: J.Vasiļjevs, R.Osipova, J.Ivanovs, V.Kuģelevičs, F.Turonoks, G.Strautmanis, J.Oļehno, R.Stankevičs, A.Stepanovs, J.Krjukovs, O.Kondruse, R.Smirnova.


  Šajā mācību gadā DF mācās 215 studenti dienas nodaļas pirmajos divos kursos un 193 studenti neklātienes nodaļas trijos kursos.

  Mācību procesu dienas un neklātienes nodaļās nodrošina 20 štata pasniedzēji, no kuriem 12 ir ieguvuši zinātņu doktora grādu, 3 stundu pasniedzēji un 20 mācību un palīgpersonāla štata vienības. Vairāki no mūsu filiāles darbiniekiem paaugstina kvalifikāciju doktorantūrā un maģistratūrā.

  RTU Daugavpils filiālē norit aktīva studentu zinātniskā un pētnieciskā darbība - ik pavasari tiek rīkotas ikgadējās studentu zinātniski praktiskās konferences. Konferencēs vispārējam vērtējumam studenti piedāvā teorētiskus un praktiskus pētījumus dažādās zinātņu nozarēs: inženierekonomika un tautsaimniecības attīstība, arhitektūra, būvniecība, datorzinātnes, mehānika, elektronika, elektrotehnika un materiālzinātnes.


  Studentu dzīve nav iedomājama bez kultūras un izklaidējošiem atpūtas pasākumiem - konkursi, viktorīnas, sporta pasākumi, piedalīšanās citu augstskolu rīkotajos pasākumos. Studentu sabiedriskā dzīve un pašpārvalde ir filiāles Studentu parlamenta pārziņā.

  Mūsu filiāle var lepoties ar interesantu un vispusīgu sporta un tūrisma vēsturi. 70. - to gadu beigās un 80. - to gadu sākumā RTU DVTF tika izveidota pilsētas tūristu kluba nodaļa, kas par savu darbības un ceļojumu mērķi izvēlējās ūdens tūrismu. Tūristu kluba darbību vislabāk raksturo ceļojumu ģeogrāfija: Latvijas upes, Arhanģeļskas apgabals, Karēlija, Taimiras pussala, Kamčatka, Altaja novads, Austrumu Sajāni.


--==! Created by : Vadim Andrijevsky !==--